Till startsidan
  • Startsida
  • / Om lärlingsutbildning
  • / Inte enbart ett alternativ

Inte enbart ett alternativ

Att gå som lärling är den traditionella utbildningsformen inom många yrkesområden, i Sverige och i flertalet andra länder. Efter några decenniers frånvaro och en kortare försöksverksamhet har lärlingsutbildning nu åter blivit en del av det svenska skolsystemet. Grundregeln för vår moderna lärlingsutbildningär att minst hälften av utbildningstiden ska vara arbetsplatsförlagt lärande, APL, som integreras med undervisningen i skolan övrig tid. Kunskapsmål och examensmål är dock exakt de samma som gäller för s k skolförlagd utbildning som fortfarande är betydligt vanligare.

Lärlingsutbildning lockar många handlingsinriktade ungdomar men ställer stora krav på alla inblandade – elever, skolor och arbetsplatsernas handledare. Eleverna ska vara socialt mogna så att de kan klara kraven på en arbetsplats, skolans undervisning måste koordineras med det som sker på arbetsplatsen och arbetsgivaren måste anförtro handledningen till en medarbetare som är väl lämpad och intresserad av uppgiften.

När allt detta är på plats visar erfarenheterna att den starka verklighetsanknytningen ger flertalet elever större förståelse för arbetslivets krav och möjligheter vilket i nästa steg underlättar och påskyndar deras etablering på arbetsmarknaden.

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla