Till startsidan

Nyheter

Dags för amnälan till konferens den 30-31 januari 2019

Lärlingsutbildningarna fortsätter att växa i hela landet. Alltfler ser att detta är en utbildningsform som passar både handlingsinriktade ungdomar och arbetsgivare med framförhållning i den egna kompetensförsörjningen.

Läs om konferensen under Konferenser och Lärlingskompassens årsmöte 30-31 januari 2019

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Yrkeskompassen – lägesrapport september 2018

ESF-projektet ”Yrkeskompassen” planerades 2017 och genomförs under 2018 som fyra delprojekt. Initiativet har tagits av Lärlingskompassen, ett nätverk av 70 skolor med gymnasiala lärlingsutbildningar. Syftet är dels att genom bättre vägledning påverka ungdomars efterfrågan på gymnasial yrkesutbildning, dels att genom tydliga och uppföljningsbara modeller ge skolor och skolhuvudmän bättre möjligheter att säkerställa kvalitet i utbudet av sådana utbildningar. Modellens del 1 kan användas i alla grundskolor och delarna 3 och 4 i alla gymnasiala yrkesutbildningar. Nedan beskrivs för varje delprojekt dels målen för modellarbetet som de beskrevs i ansökan till Svenska ESF-rådet (a), dels dagsläget inför projektets avslutning hösten 2018 (b, kursivt)

En modell för skolans breda vägledning, delprojekt 1

 1. I modellens del 1 konkretiseras en vägledningsprocess i grundskolans högstadium som ska ge fler ungdomar ett successivt växande intresse för yrkesutbildningar. Modellen ska visa hur undervisningen år 7-9 kan flätas samman med aktiviteter utanför skolan där elevernas upplevelser från olika yrkesroller på ett naturligt sätt kan kopplas till reflektioner och diskussioner om den egna personliga utvecklingen och kommande studieval.

 2. I modellen presenteras förslag på uppgifter med kopplingar till arbetliv och yrkesval som kan genomföras individuellt eller i grupper. År 7 handlar det om att ge ungdomar en viss förståelse för arbetslivets krav och möjligheter och återkoppling till reflektioner och diskussioner om egna drömmar, mål och ambitioner. År 8 och 9 anknyts uppgifterna till praon som är obligatorisk fr o m läsåret 2018/19. Modellen visar vidare hur uppgifterna under de tre åren kan anknytas till dels skolans undervisning i olika ämnen, dels studie- och yrkesvägledningen.

  Modellen är generell och kan användas ”rätt av” i alla högstadieskolor men också lätt anpassas till lärarnas och vägledarnas egna önskemål och idéer. Det centrala är att resultatet – modellen eller en lokal variant – blir en tydlig struktur för skolans breda vägledning som utgångspunkt för genomtänkta val av gymnasieutbildning. Lika viktigt är att strukturen är transparent så att modellen kan kommuniceras med elever, pedagogisk personal, föräldrar och arbetsliv. Modellen är också uppföljningsbar på både skolnivå och huvudmannanivå för att nå kontinuitet och långsiktighet.

  Som stöd för planering, genomförande och uppföljning av denna ”vägledningsprocess” har det forskningsanknutna företaget ME Analytics utarbetat ett digitalt verktyg, se www.praoappen.se . Appen är byggd i programvaran LoopMe som underlättar överblick av lärprocesser på både individ- och gruppnivå. Praoappen kommer redan under läsåret 2018/19 att användas av grundskolor i både Kungsbacka och Uddevalla och i projektet skapas ”praopaket” för olika yrkesområden, inledningsvis för att stimulera en jämnare könsrekrytering till gymnasieprogrammen BA och VO. Praoappen och den bakomliggande strukturen och fler praopaket ska sedan spridas och vidareutvecklas inom Lärlingskompassens nätverk

Företagskatalogen – en digital platsbank, delprojekt 2

 1. I modellens del 2 visas hur företagen lokalt, regionalt eller branschvis med en av skolan utgiven ”företagskatalog” kan locka fler ungdomar till lärlingsutbildningar. Modellen ska bidra till att lyfta de gymnasiala yrkesutbildningarnas betydelse i arbetet med regionala kompetensplattformar. Utgångspunkten är en ”prototyp” i Uddevalla våren 2017 som nu ska vidareutvecklas i Kungsbacka

 2. Målet är att skapa en digital platsbank som ger både skolor och arbetsplatser ytterligare ett verktyg för att stimulera ungdomar att välja lärlingsutbildningar och därmed bättre matchning mellan skolans utbildning och arbetslivets behov. Samtidigt får ungdomar en stimulerande bild av möjligheter till jobb och försörjning på hemorten direkt efter avslutade gymnasiestudier. Vidare får de medverkande kommunerna ett verktyg för kommunikation om arbetslivets långsiktiga kompetensförsörjning, en förebild som genom Lärlingskompassens nätverk kan spridas till andra skolor.

  Platsbanken byggs enligt avtal i samverkan med Praktiplatsen.se, en tjänst som skapats av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR och f n omfattar förmedling av ca 12 000 praktikplatser (prao, APL, VBL m m) varje år. Praktikplatsen.se räknar med fortsatt spridning över landet där den digitala platsbanken i samarbetet med Yrkeskompassen/Lärlingskompassen kan ses som ytterligare en attraktiv tjänst. Lärlingskompassen kommer också att presentera den digitala platsbanken för branscher och regioner som ett användbart verktyg i den långsiktiga kompensförsörjningen
  .

Ämnesintegration för APL, delprojekt 3

 1. I modellens del 3 skapas en struktur för ämnesintegration mellan APL och gymnasiegemensamma ämnen genom förslag till verklighetsbaserade uppgifter som eleven kan utföra i anslutning till APL. Uppgifterna ska förberedas och följas upp i skolan förberedas vilket underlättas av koppling till den LärlingsAPP som Uddevalla kommun tagit fram för att underlätta kommunikationen mellan elever, yrkeslärare och handledare i APL.

 2. Målet för modellarbetet är att ge lärarlagen i de medverkande kommunernas skolor ett verktyg för att planera, genomföra och följa upp ämnesintegration i anslutning till det verklighetsbaserade lärandet ute på arbetsplatserna och därmed synliggöra skolans hela lärprocess. Modellen/verktyget ger skolledning och -huvudmän bättre uppföljningsmöjligheter och samtidigt skolans samarbetspartners ökad förståelse för komplexiteten i skolans uppdrag. Modellen ska vidare ge eleverna bättre förståelse för sambandet mellan yrkeskurserna och kunskapsmålen i de gymnasiegemensamma ämnena.

  Lärarlag i Uddevalla har tagit fram en modell för integration av APL, yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen, byggd på temaveckor för de tre gymnasieåren, med t ex arbetsmiljö år 1, hållbar utveckling år 2 och Yrke och framtid år 3. I modellen ger lärarna sina elever uppgifter som anknyter till kunskapsmålen i de olika kurserna men ska utföras i anslutning till APL. Detaljerade uppgiftsförslag har utarbetats för två yrkesprogram som vill locka fler flickor resp pojkar till gymnasieutbildning inom BA resp VO. Också detta delprojekt ska vidareutvecklas inom nätverket Lärlingskompassen, bl a genom användning av LärlingsAPPen

Modell för kvalitetsuppföljning av APL, delprojekt 4

 1. I modellens del 4 sammanställs en tydlig och transparent struktur för kvalitetsuppföljning av det arbetsplatsförlagda lärandet och dess kopplingar till skolans övriga undervisning. Utgångspunkten är de samlade erfarenheterna att kvalitet i APL bygger på vissa gemensamma framgångsfaktorer som är särskilt viktiga inom lärlingsutbildningar där minst hälften av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd.

 2. Modellens utgångspunkter och innehåll har beskrivits i en Prezi-presentation. I modellen utarbetar lärarlaget en gemensam handlingsplan för hur APL ska förberedas, genomföras och följas upp. Utgångspunkten är lärarnas självskattning enligt BRUK, Skolverkets digitala verktyg för kvalitetsuppföljning, som avgränsas och anpassas för detta begränsade syfte och kompletterat med tydliga krav på styrande och stödjande insatser från skolhuvudmännen.

  Planen ska ge lärarna ett gemensamt och konkret underlag för planering och uppföljning och skapar samtidigt ett underlag för kommunikation - internt med skolledning och skolhuvudmän, externt med programråd och arbetsplatser om yrkesutbildningarnas kvalitet och relevans.

  Modellen ska ge yrkeslärare, elever och handledare en tydlig och kommunicerbar bild av vilka krav som kan ställas på skolor och arbetsplatser i samband med APL. Vidare kan skolhuvudmännen och skolornas programråd få en tydlig målbild som konkretiserar styrdokumentens allmänna formuleringar. Modellen ska bidra till förebilder för kvalitetsuppföljning av APL skapa förebilder som genom Lärlingskompassens nätverk kan spridas till andra skolor och därmed bidra till att förbättra yrkesutbildningarna./

-------------------------------------------------------------------------------------

Lärlingskompassen genomförde 22-23 mars, 2018, sitt tredje årsmöte som i huvudsak ägnades åt det pågående arbetet i ESF-projektet "Yrkeskompassen". Utvärderingen visade att flertalet deltagare var nöjda med det mesta, när det gällde helhetsintrycket av programmet svarade 83 % "Mycket bra" och övriga 17 % "Bra".

Under dagarna presenterades också praoappen LoopMe som tagits fram av ME Analytics i samarbete med Lärlingskompassen. Dokumentation av detta och annat material från seminariet finns under "Konferenser" och underrubriken "Konferensmaterial".

Hör gärna av er om ni är intresserade att på nära håll följa det pågående utvecklingsarbetet.

 

Anslag beviljat från Svenska ESF-rådet, juni 2017

Uddevalla kommun har fått ett anslag från Svenska ESF-rådet inom utlysningen ”Effektivare strukturer för bättre yrkesutbildning” (2016/00683). Anslaget har beviljats för att kommunen tillsammans med Kungsbacka ska utveckla några modeller som också ingår i Lärlingskompassens arbetsplan för de närmaste åren. Modellarbetet ska ske i samverkan med både nationella och lokala aktörer. Ambitionen är också att arbetet ska bedrivas med löpande information till nätverkets medlemmar som också kommer att inbjudas till medverkan där så är möjligt. För ytterligare information, kontakta Lärlingskompassens projektledare, Stefan Einarsson eller styrgruppens ordförande, Bo Sillén.

Den ansökan med namnet ”Yrkeskompassen” som nu fått ESF-rådets bifall sammanfattar fyra olika delprojekt som beskrivs nedan. Syftet är dels att genom bättre vägledning påverka ungdomars efterfrågan på gymnasial yrkesutbildning, dels att genom tydliga och uppföljningsbara modeller ge skolor och skolhuvudmän bättre möjligheter att säkerställa kvalitet i utbudet av sådana utbildningar. Arbetet utgår från behov i skolor som driver gymnasial lärlingsutbildning men modellens delar 1, 3 och 4 kan användas även i skolförlagd yrkesutbildning

I modellens del 1 konkretiseras en vägledningsprocess i grundskolans högstadium som ska ge fler ungdomar ett successivt växande intresse för yrkesutbildningar. Modellen ska visa hur undervisningen år 7-9 kan flätas samman med aktiviteter utanför skolan där elevernas upplevelser från olika yrkesroller på ett naturligt sätt kan kopplas till reflektioner och diskussioner om den egna personliga utvecklingen och kommande studieval.

I modellens del 2 visas hur företagen lokalt, regionalt eller branschvis med en av skolan utgiven ”företagskatalog” kan locka fler ungdomar till lärlingsutbildningar. Modellen ska bidra till att lyfta de gymnasiala yrkesutbildningarnas betydelse i arbetet med regionala kompetensplattformar. Utgångspunkten är en ”prototyp” i Uddevalla våren 2017 som nu ska vidareutvecklas i Kungsbacka

I modellens del 3 skapas en struktur för ämnesintegration mellan APL och gymnasiegemensamma ämnen genom förslag till verklighetsbaserade uppgifter som eleven kan utföra i anslutning till APL. Uppgifterna ska förberedas och följas upp i skolan förberedas vilket underlättas av koppling till den LärlingsAPP som Uddevalla kommun tagit fram för att underlätta kommunikationen mellan elever, yrkeslärare och handledare i APL.

I modellens del 4 sammanställs en tydlig och transparent struktur för kvalitetsuppföljning av det arbetsplatsförlagda lärandet och dess kopplingar till skolans övriga undervisning. Utgångspunkten är de samlade erfarenheterna att kvalitet i APL bygger på vissa gemensamma framgångsfaktorer som är särskilt viktiga inom lärlingsutbildningar där minst hälften av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd.

Medlemskonferens 5-6 april 2017

Tack alla för stort engagemang och delaktighet i förra veckans medlemskonferens. Vi hade ett späckat program men det kändes som alla fick med sig det man ville ha.

Nu önskar vi fortsätta vårt arbete i nätverket genom att uppdatera information och material på vår hemsida.

Utvärdering av konferensen

Material från dagen (mer material kommer):

Möte med elever på lärlingsutbildningen

Möte med elever på lärlingsutbildningen

Maria Ek från Visita

Maria Ek från Visita

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nyheter från Lärlingskompassen

Från 2017 kommer vi inte längre att skicka ut nyhetsbrev. Du kan istället prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev

Prenumerera

Nyhetsbrev från Lärlingskompassen

Medlemskonferens 5-6 april

Nu bjuder vi in till en tvådagars konferens i Uddevalla. Det kommer att vara ett fullmatat innehåll med många intressanta programpunkter. Du har ett antal workshops att välja mellan men vi tar gärna emot förslag och önskemål om du har något speciellt du vill ta upp.

Anmälan senast 26 mars

---------------------------------------------------------------------------------------------

Skolverkets Lärlingscentrum vill gärna komma i kontakt med skolor som har elever med en gymnasial lärlingsanställning.

Har din skola elever som är anställda enligt lagen om gymnasial lärlingsanställning? Intresset för gymnasial lärlingsanställning ökar hos både arbetsgivare och skolor. Hösten 2017 sjösätter Lärlingscentrum en pilot där skolor som har elever med gymnasial lärlingsanställning på VO och IN får råd och stöd och där utbildningsformen utvärderas noggrant. Om din skola vill vara med i piloten kan ni kontakta Lärlingscentrum.
För att öka kunskapen om vad skolan bör uppmärksamma i samband med gymnasiala lärlingsanställningar vill Lärlingscentrum även komma i kontakt med skolor som har anställda gymnasielärlingar men inte deltar i piloten.
Hör av dig till:
Lotta Naglitsch (föreståndare) lotta.naglitsch@skolverket.se
Björn Wärnberg (Nationell lärlingssamordnare) bjorn.warnberg@uddevalla.se

---------------------------------------------------------------------------------------------

Svensk gymnasielärling

På Skolverkets konferens 30 november presenterades industribranschens satsning på gymnasial lärlingsanställning. Det är ett initiativ av arbetslivet i samarbete med Skolverket och finns inom utbildningsområden med en efterfrågan på yrkeskompetens.

Samtidigt som ungdomsarbetslösheten blivit allt högre har arbetslivet upplevt en brist på kompetent och motiverad arbetskraft. Elanders och Volvo med Carl Bennet och Olof Persson i spetsen tog saken i egna händer. Ett samarbete mellan företagen och Skolverket har inletts och resultatet är initiativet Svensk Gymnasielärling.

I den nya arbetslivsförankrade utbildningen är företagen delaktiga i utformningen av utbildningen för att på så sätt säkerställa att elevernas yrkeskompetens matchar arbetsmarknadens behov. Förutom att eleven läser in grundläggande kompetens på skolan tillbringar denne hälften av sin studietid på sin arbetsplats, reglerat med den tidsbaserade anställningen GLA, Gymnasial Lärlingsanställning.

Det gör eleven mångsidig och förberedd för såväl vidare studier som yrkesliv direkt efter gymnasieexamen. För företagaren är det ett unikt tillfälle att forma och göra den nya generationen anställningsbar.

Läs mer på den nyligen lanserade hemsidan:

gymnasielarling.se

Svensk gymnasielärling

Läs mer på gymnasielarling.se

Konferens i Uddevalla 14 oktober

Konferensen genomfördes på Hotell Bohusgården i samverkan med Västsvenska Handelskammaren.

Det var en intensiv dag med många punkter på dagordningen. Först ut var Lars Segelod som talade om att rätt kompetens är avgörande för tillväxt. Stefan Einarsson tog vid och talade om framgångsfaktorer för att lyckas med lärlingsutbildning.

Lars Segelod och Stefan Einarsson

Lars Segelod och Stefan Einarsson

Förmiddagen fortsatte med Carl Bennet, Björn Wärnberg och Kerstin Littke talade om kompetensförsörjning, lärlingsanställningar, företags möjligheter samt om forskning kring lärlingsutbildning och yrkesutbildning.

Förmiddagen avslutades med ett panelsamtal.

Carl Bennet, Björn Wärnberg, Kerstin Littke och panelsamtal

Carl Bennet, Björn Wärnberg, Kerstin Littke och panelsamtal

Efter lunchen fick vi lyssna på elever och yrkeslärare som berättade hur allt fungerar i praktiken. En mycket intressant punkt.

Yrkeslärare och elever

Dagen avslutades med Dan Hjalmarsson och därefter Johan Olsson som talade om hur man i praktiken får till en fungerande yrkesutbildning och behovet av samarbete mellan skola och näringsliv.

Dan Hjalmarsson och Johan Olsson

Dan Hjalmarsson och Johan Olsson

---------------------------------------------------------------------------------

Konferens Jönköping 31 maj 2016

Lärlingsutbildning – framtidens yrkesutbildning för både ungdomar och arbetsliv

Seminariet handlade om lärlingsutbildning som en viktig del av kompetensförsörjningen i Region Jönköpings län och arrangerades av Lärlingskompassen och Företagarna i samarbete med Regionstyrelsen och Jönköpings kommun.

Seminariet inleddes av Malin Wengholm, Regionstyrelsens ordförande. Därefter talade Stefan Einarsson om framgångsfaktorer för den gymnasiala lärlingsutbildningen med utgångspunkt från Uddevallas erfarenheter. Björn Wärnberg från Skolverkets Lärlingscentrum sammanfattade intryck från  hela landet -  lärlingsutbildningarna växer eftersom de passar aktiva ungdomar och  leder till jobb. Därefter berättade Tommy Hellström om Yrkes SM , Wordskills och andra aktiviteter för att lyfta yrkesutbildningarnas status och locka fler ungdomar att välja gymnasiets yrkesprogram.

Eftermiddagen inleddes av Kerstin Littke som belyste aktuell forskning inom området och gav spännande perspektiv på förändringar i skolans lärprocesser. Cecilia Wennersten, från vägledningsenheten i Trelleborg berättade  om kommunens stora satsning på att integrera vägledning om arbetsliv och yrkesval med skolans undervisning F-12.

Johanna Sjöström från Regionen beskrev sedan arbetet med länets s k kompetensplattform där både gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar är högprioriterade. Dagen avslutades med en diskussion om tänkbara åtgärder, ledd av Frida Boklund, Företagarnas regionchef, och deltagarna fick löfte om en återkoppling med konkreta förslag efter sommaren.

Jönköping 31 maj 2016 Bild 1
Jönköping 31 maj 2016 Bild 2
Jönköping 31 maj 2016 Bild 3
Jönköping 31 maj 2016 Bild 4
Jönköping 31 maj 2016 Bild 5
Jönköping 31 maj 2016 Bild 6
Jönköping 31 maj 2016 Bild 7
Jönköping 31 maj 2016 Bild 8
Jönköping 31 maj 2016 Bild 9

Underlag från dagen:

---------------------------------------------------------------------------------

Yrkesskickliga hantverkare behövs (maj 2016)

Sverige behöver fler yrkesskickliga talanger som ser till att allt fungerar. Välj en yrkesutbildning. Ett smart val för framtiden.

En film från Wordskills Sweden

---------------------------------------------------------------------------------

Rapporer från Skolverket (22 april 2016)

två nya intressanta rapporter som nyligen publicerats av Skolverket:

Rapport om resultat i GY 11 tom 2015

Rapport om APL

---------------------------------------------------------------------------------

VO-konferensen 8 april

VO-lärlingar på WTC
8 april samlades lärlingar, lärare och skolledare på WTC i Stockholm för att följa upp en konferens i oktober 2015 om samarbete mellan lärlingsutbildningar  inom VO-programmet. Deltagarna kom från skolor i Göteborg, Ystad, Uppsala, Härnösand och Luleå.

Lärlingarna gick tillsammans med Carin Sävetun från ME Analytics igenom den nya ”lärlingsappen” som ska underlätta trepartskommunikation mellan handledare, elever och yrkeslärare och även kan användas för att utveckla kommunikationen mellan elever i andra skolor. I ett andra pass diskuterade lärlingarna hur de själva skulle kunna medverka i marknadsföring av lärlingsutbildningar, främst i VO-programmet men också mera allmänt. Lärlingarna beslöt att avsätta en helg i maj för att utveckla sina idéer tillsammans med en PR-expert.

Lärarna och skolledarena ägnade förmiddagen åt att diskutera  ämnesintegration mellan gymnasiegemensamma ämnen och APL vilket under eftermiddagen resulterade i en modell där tre perspektiv (individ, yrke, samhälle) och olika teman (t ex hälsa, miljö, framtid) läggs  som en tydlig struktur över de tre gymnasieåren. Modellen är samtidigt flexibel och kan anpassas till respektive skolas förhållanden vad gäller deltagande ämnen, kurser och lärare. Viktigt är dock att modellen stöds av skolledningen eftersom den, i likhet med andra förändringsprojekt kräver investeringar i tid, först för implementering, sedan för utvärdering.

En utvecklad skiss på modellen tas fram inför nästa uppföljningsmöte i början av höstterminen 2016.

VO-konferens 8 april

-------------------------------------------------------------------------------

En film gjord av GLU Uppsala

En film gjord av GLU Uppsala

-------------------------------------------------------------------------------

Konferens i Luleå 3 mars 2016

"Den gymnasiala yrkesutbildningen har stor betydele för Norrbottens framtid" konstaterade landshövding Sven-Erik Österberg när han inledde Lärlingskompassens seminarium på Länsstyrelsen i Luleå 3 mars. Seminariet arrangerades i samarbete med Företagarna för ett 30-tal inbjudna politiker och företrädare för näringsliv, fackliga organisationer m fl. Programmet innehöll föreläsningar av Stefan Einarsson, gymnasiechef i Uddevalla och Lärlingskompassens projektledare, Kenneth Abrahamsson, professor vid Luleå Tekniska Universitet, Ingemar Klaesson, chef för Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, Lill Ljunggren Lönnberg, ordförande i regeringens delegation för unga till arbete, DUA, Mats Lindell, strateg vid länsstyrelsen och Ingrid Backfjärd, rektor i Luleå gymnasieskola och ansvarig för utveckling av dess lärlingsprogram. Föreläsarnas bilder finns i bilagda länkar. Deltagarna var överens om att lärlingsutbildningar är en snabb väg till arbete och försörjning och om vikten att utveckla det regionala samarbetet så att länets ungdomarar kan hitta lärlingsutbildning med hög kvalitet inom alla yrkesprogram. Vidare diskuterades möjligheterna att engagera en regional lärlingskoordinator som också arbetar med förebyggande insatser i grundskolan. Seminariet kommer att följas upp vid en sammankomst på länsstyrelsen senare under våren.

Sven-Erik Österberg

Sven-Erik Österberg, Landshövding Norrbotten

"Behovet av kompetens och utbildning är stark kopplat den näringslivstruktur som växer fram i Norrbotten. Eftersom de råvarubaserade industriprocesser som utgör basen i den regionala ekonomin blir alltmer digitaliserade och kapitalintensiva, är det viktigt att attrahera högutbildade till länet, och samtidigt skapa förutsättningar för att dessa vill bosätta sig här. Jag tror samtidigt att mycket av lösningarna för vårt län bygger på vår gemensamma förmåga att inkludera så många på arbetsmarknaden som möjligt. Vi behöver utveckla människors färdigheter och hjälpa dem till ett arbete. Här kan utökade satsningar på lärlingskap vara en framgångsfaktor."

Material:

-------------------------------------------------------------------------------

Medlemskonferens (29 januari 2016)

Dagen inleddes med lanseringen av lärlingsAPPen som sedan följdes av information och diskussion om lärlingsutbildning samt nätverksbyggande och utveckling av nätverket.

Material:

Carin Sävetun - LärlingsAPPen

Sven Sundin - Statistik över svensk yrkesutbildning

Björn Wärnberg - Skolverket Lärlingscentrum

Janolov Simmons - Att organisera arbetsinnehåll och arbetstid

Maria Rudquist - Hemsidan, nätverksbyggande och handledarutbildning

Anteckningar från gruppdiskussioner

Medlemskonferens 2016
Sven
Lotta och Björn
Janolov
Stefan

---------------------------------------------------------------------------------

LärlingsAPPen

---------------------------------------------------------------------------------

Effektiv lärlingsutbildning (januari 2016)

Och ett välfungerande lärande på arbetsplats - 20 principer framtagna av Europakommissionen.

Principerna (översättning Björn Wärnberg)

Rapporten (översättning Björn Wärnberg)

Rapporten

---------------------------------------------------------------------------------

Yrkesutbildningens år 2016 (14 december 2015)

Regeringen, tillsammans med bland annat LO och Svenskt näringsliv satsar över 30 miljoner kronor för att under 2016 lyfta fram yrkesprogrammens betydelse för såväl unga på väg ut i arbetslivet som för den nationella kompetensförsörjningen. Syftet är att öka antalet elever på yrkesprogrammen.

Läs mer

---------------------------------------------------------------------------------

Vägledarkonferens (10-11 december 2015)

Ett 20-tal vägledare samlades 10-11  december på Arlanda i Lärlingskompassens regi för att diskutera information till ungdomar, föräldrar m fl om möjligheterna med lärlingsutbildning i olika gymnasieprogram. Lotta Naglitsch informerade om Skolverkets lärlingscentrum, Björn Wärnberg om uppbyggnad av Uddevallas lärlingsutbildning, kompletterad av Betty Ingildsen och tre lärlingar, Ludwig Hansson, Emil Palm och Isabell Alimoren, som berättade om sina erfarenheter. 

I programmet ingick vidare besök på den gymnasiala lärlingsutbildningen AAS vid Arlanda flygplats med produktionschefen Tomas Nyström som värd samt en redogörelse för Trelleborgs helhetsgrepp på vägledning F-12, levererad av den ansvarige chefen för verksamheten, Håkan Smidvall. Seminariet leddes av Bo Sillén, ordförande i Lärlingskompassens styrgrupp.

Björn Wärnbergs Powerpoint

Skolverket Lärlingscentrum

Riktlinjer - för likvärdig studie- och yrkesvägledning i samverkan mellan skola och arbetsliv/omvärld i Trelleborgs kommun:

Riktlinjer

Powerpoint

Vägledarkonferens december 2015

---------------------------------------------------------------------------------

Allt fler väljer lärlingsutbildningar (10 december 2015)

Antalet elever som studerar på gymnasiernas lärlingsutbildningar har
ökat kraftigt det senaste året och utbildningarna ger också goda chanser
till jobb efter gymnasiet. Det konstaterar Skolverket i en ny rapport.

Enligt Skolverkets enkät bland 30 av de mest etablerade lärlingsutbildningarna är formen framgångsrik. Av de nära 400 elever som svarade på enkäten hade 9 av 10 jobb 1,5 år efter utbildningen.

– Det viktigaste är att skolorna har bra samarbete med arbetsplatserna och att de som tar hand om eleverna ute på arbetsplatserna får ordentlig handledarutbildning och vet vad man förväntas göra, säger Lotta Naglitsch.

Men även om drygt 8 000 elever går på lärlingsprogrammen är det ganska långt kvar till målet på ungefär 25000.

– Vi har ju inte någon tradition av lärlingsutbildning i Sverige. Vi måste skapa vår egen utbildningsform som fungerar här, säger Lotta Naglitsch.

Läs nyheten från Sveriges radio

Läs nyheten på Skolverkets hemsida

PM från Skolverket

---------------------------------------------------------------------------------

Lärlingscentrums årliga konferens om gymnasial lärlingsutbildning (4 december 2015)

Gymnasial lärling – ett sätt att matcha arbetslivets kompetensbehov Konferensen inleddes av kunskapsminister ­Aida Hadzialic som talade om att höja status och attraktivitet för yrkesprogram, att kunna få högskolebehörighet om man väljer ett yrkesprogram samt att stärka kopplingen mellan näringslivet och yrkesprogram.

Sedan följde flera intressanta föreläsare och i panelen satt 3 elever, varav en går och två har gått gymnasial lärlingsutbildning.

En förlorad generation
Kunskapsministern
Panelen
Slutdiskussion

---------------------------------------------------------------------------------

Regional konferens i Falun (24 november 2015)

Konferens i Falun 24 november 2015 för kommun-, region- och landstingspolitiker samt för näringslivet.

Läs mer om konferensen: Dalademokraten

Regional konferens 24 november 2015 bild 1
Regional konferens 24 november 2015 bild 2

Lärlingsutbildning är viktig för den regionala tillväxten. Det var temat för ett seminarium i Falun 24 nov som riktade sig till politiker och andra beslutsfattare utanför skolan. Seminariet arrangerades av Lärlingskompassen i samarbete  med Företagarna.

---------------------------------------------------------------------------------

Konferens med BYN (15 oktober 2015)

Lärlingskompassen har genomfört en konferensdag med representanter från BYN för att diskutera försörjnings- och kompetensfrågor.

Syfte var att visa hur Uddevallas lärlingsutbildning är organiserad och på dess framgångsfaktorer samt vad som krävs för att säkerställa kvalitet i genomförandet av en lärlingsutbildning. Diskussion fördes om möjligheter för den gymnasiala lärlingsutbildningen att bidra till kompetensförsörjning inom byggbranschen.

Konferensen genomfördes på Uddevalla gymnasieskola av:

 • Stefan Einarsson, projektledare för Lärlingskompassen
 • Janolov Simmons, rektor för gymnasial lärlingsutbildning i Uddevalla
 • Björn Wärnberg, nationell lärlingssamordnare, Skolverkets lärlingscentrum.

Övriga deltagare var:

 • Lars Tullstedt, Kompetensförsörjning Sveriges Byggindustrier. Ordförande i BYNs arbetsutskott
 • Christer Carlsson, Kompetensutvecklingsfrågor inom Byggnads. Vice ordförande i BYNs arbetsutskott
 • Bengt Westman, Ombudsman Byggnads Region Uppland. Ledamot i BYNs arbetsutskott
 • Ingemar Klaesson, Chef för BYNs kansli, Stockholm
Besök i Uddevalla oktober 2015

---------------------------------------------------------------------------------

Lärling inom VO (15-16 oktober 2015)

Ett seminarium om utveckling av lärlingsutbildningar inom Vård- och omsorgsprogrammet. Målet är att forma en lärlingsutbildning som kan locka fler ungdomar och är attraktiv för arbetsgivarna.

VO-konferens 15-16 oktober 2015

---------------------------------------------------------------------------------

Oktober 2015

Referenslitteratur lärling

En kartläggning av kunskapsläget rörande den svenska lärlingsutbildningen.

Kontaktuppgifter
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla

Kommunvapen (Uddevalla)
Skolverket logotype